nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord

The Greek that is translated in English as “nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord” or similar is translated into Tezoatlán Mixtec as “And nothing that God has made is able to cause that God stops loving us, for He shows His great love for us through what Jesus Christ, our Lord, did for us” (ta ni iin tóꞌón ka̱ ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios o̱ kándeé ña̱ dánkoo na ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱, chi̱ náꞌa̱ na̱ ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱). (Source: John Williams in the Seeing Scripture Anew blog.)