Introduction to Romans

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

The book of Romans was probably written by the Apostle Paul sometime between 54-58 years after the birth of Christ. Paul had not yet visited Rome so he sent this letter to instruct the Christians in Rome, both Jewish and non-Jewish. He wrote the letter from the city of Corinth where he was staying at the time. Paul wrote so that all nations may believe and obey Jesus Christ (16:26).

The book of Romans is an important book for Christians everywhere and in every time because of how clearly and thoroughly Paul explains the salvation we can have through Jesus Christ. Paul also connected the gospel of Jesus Christ to the Old Testament. Many scholars argue that the most pivotal verse in the book is 1:16 which says, “I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes: first for the Jew, then for the Gentile.” The 1st part of Romans (1-11) is deeply theological and the 2nd part (12-15) has many practical instructions for Christian life.

Outline:

1. Paul begins his letter normally by introducing himself and saying who he was writing to (1:1-15)
2. Next he writes about the state of mankind and possible salvation through Jesus Christ (1:16-11:36)
3. After this Paul gives several practical instructions for Christian living (12:1-15:13)
4. He finishes Romans by giving several greetings to people in the church at Rome (16)

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction à la lettre aux Romains

La lettre aux Romains a été écrite par l’apôtre Paul, probablement entre 54 - 58 ans après la naissance de Christ. Paul n’avait pas encore visité Rome, il a donc envoyé cette lettre pour instruire les chrétiens qui étaient à Rome, les Juifs et les non-Juifs. Paul a écrit la lettre depuis la ville de Corinthe où il séjournait à l’époque. Paul a écrit la lettre pour que toutes les nations puissent croire et obéir à Jésus-Christ. (16 :26)

La lettre aux Romains est un livre important pour tous les chrétiens, partout et à chaque époque, parce que Paul explique clairement et à fond le salut que nous pouvons avoir par Jésus-Christ. Paul a fait aussi le lien entre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l’Ancien Testament. De nombreux experts affirment que le verset clé est 1 :16 qui dit : « je n’ai pas honte de l’Evangile de Christ, c’est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d’abord, mais aussi du non-juif. » La première partie de la lettre aux Romains (1-12) est profondément théologique ; la deuxième partie (13-15) contient de nombreuses instructions pratiques pour la vie chrétienne.

Résumé

1. Comme d’habitude, Paul commence sa lettre en se présentant et en disant à qui la lettre s’adresse. (1 :1 – 15)
2. Ensuite il décrit l’état de l’humanité et le salut qui est possible par la foi en Jésus-Christ. (1 :16 – 11 :36)
3. Après cela, Paul donne plusieurs instructions pratiques pour la vie chrétienne. (12 :1 – 15 :13)
4. Il termine la lettre aux Romains en envoyant plusieurs salutations à des gens de l’église à Rome. (16)

Translation: Swahili

Utangulizi wa kitabu cha Waroma

Yamkini kitabu cha Waroma kiliandikwa na Mtume Paulo kati ya mwaka 54 na 58 baada ya kuzaliwa Yesu Kristo. Hadi hapo, Paulo alikuwa hajafika Roma, kwa hiyo aliituma barua hii kwa lengo la kuwaelekeza Wakristo walioishi Roma ambao walichanganyika Wayahudi na wasiokuwa Wayahudi. Aliiandika barua hii akiwa katika mji wa Korinto mahali ambapo ndipo alipokuwa akiishi katika kipindi hicho. Paulo aliandika barua hii akiwa na kusudi la kutaka watu wa mataifa yote wamwamini na kumtii Yesu Kristo (16:26).

Kitabu cha Waroma ni kitabu chenye umuhimu mkubwa kwa Wakristo wa kila mahali na wa nyakati zote, kwa jinsi ambavyo Paulo anafafanua kwa kina na kwa uwazi kuhusu wokovu ambao twaweza kuupata kupitia kwa Yesu Kristo. Paulo pia aliunganisha injili ya Yesu Kristo na Agano la Kale. Wasomi wengi wa mambo ya Biblia wanaamini kwamba mstari unaosimama kama mhimili mkuu na ambao unagusa ujumbe mzima wa kitabu hiki ni ule unaopatikana katika 1:16 unaosema, “Kwa maana siionei haya Injili; kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia.” Sehemu ya kwanza ya kitabu cha Waroma (milango 1-11) imebeba mambo mazito na ya kina ya elimu ya kimungu, na sehemu ya pili ya kitabu hiki (milango ya 12-15) ina maelekezo mengi yahusuyo utendaji au maisha ya Kikristo kivitendo katika ujumla wake.

Muhtasari

1. Paulo anaanza barua yake katika hali ya kawaida kwa kujitambulisha yeye mwenyewe, na kusema ni kina nani anaowaandikia (1:1-15).
2. Halafu anaandika juu ya hali halisi ya ubinadamu na wokovu unaoweza kupatikana kupitia kwa Yesu Kristo (1:16-11:36).
3. Kisha Paulo anatoa maelekezo ya kivitendo kwa ajili ya maisha ya Kikristo (12:1-15:13).
4. Anamalizia kuiandika barua kwa Waroma kwa kutoa salamu kwa watu kadhaa waliokuwa ndani ya kanisa la Roma (16).