Introduction to Nahum

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

This book contains the vision of Nahum. Nahum’s message was against Assyria. He calls this nation “Nineveh,” which is the name of its capital city. Assyria was the kingdom that conquered and took the people of the northern kingdom of Israel into captivity. Because Nahum mentions the fall of the city Thebes (3:8), we can know that he prophesied sometime between 663 B.C., when Thebes fell, and 612 B.C., when Nineveh fell.

Nahum’s message is that God will punish the guilty. Although God does not easily become angry, he is powerful (1:3). He said that Nineveh and Assyria would fall and that their people would be taken into captivity. To the people of Judah, this was certainly very good news (1:15).

Outline:

1. Chapter 1:1-8 describes God as just and vengeful.
2. Chapters 1:9-3 pronounce judgement on Nineveh and Assyria.

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction au livre de Nahum

Ce livre contient la vision de Nahum, dont le message s’opposait à l’Assyrie. Nahum traitait cette nation de “Ninive”, nom de sa capitale. L’Assyrie était le royaume qui a bien conquis le royaume d’Israël du nord et a amené son peuple en captivité. Vu que Nahum fait allusion à la chute de la cité de Thèbes (No-Amon) (3.8), on sait que Nahum a prophétisé entre 663 ans avant Jésus Christ, date de la chute de Thèbes, et 612, date de la chute de Ninive.

Le message de Nahum, c’est que Dieu punira les coupables. Quoique Dieu soit lent à la colère, il est tout-puissant (1.3). Dieu a dit que Ninive et l’Assyrie tomberaient et qu’on emmènerait leur peuple en captivité. Pour le peuple de Juda, voilà bien sûr une très bonne nouvelle. (1.15)

Résumé de Nahum

1. Chapitre 1.1-8 décrit Dieu: Il est juste et vengeur
2. Chapitre 1.9 au chapitre 3 prononcent le jugement sur Ninive et l’Assyrie

Translation: Swahili

Utangulizi wa Nahumu

Kitabu hiki kina maono ya Nahumu. Ujumbe wa Nahumu ulikuwa dhidi ya Ashuru. Anaita taifa hili "Ninawi", ambalo ni jina la mji mkuu wake. Ashuru ndio ufalme ulioshinda na kuwachukua watu wa ufalme wa kaskazini wa Israeli utumwani. Kwa sababu Nahumu anataja anguko la mji wa Thebes (3: 8), tunaweza kujua kwamba alitabiri wakati fulani kati ya 663 K.K.(kabla ya Kristo), wakati Thebes ilipoanguka, na 612 K.K.(kabla ya Kristo), wakati Ninawi ilianguka.

Ujumbe wa Nahumu ni kwamba Mungu atawaadhibu wenye hatia. Ingawa Mungu hakasiriki kwa urahisi, yeye ana nguvu (1:3). Alisema kuwa Ninawi na Ashuru ingeanguka na kwamba watu wao wangechukuliwa mateka kwa watu wa Yuda, hii ilikuwa habari njema sana (1:15).

Muhtasari:

1. Sura ya 1: 1-8 inaelezea Mungu kama mwenye haki na mwenye kulipiza kisasi.
2. Sura 1: 9-3 inafafanua juu ya hukumu ya Ninawi na Ashuru.