Introduction to Malachi

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

This book contains the prophecies of Malachi. Malachi means “my messenger” in Hebrew. For this reason, some scholars believe that Malachi is a title instead of a name. It is used to refer to the prophet in that way in 2:7. The prophecies of this book were intended for the people of Israel after they had returned from captivity in Babylon and had finished rebuilding the temple.

Malachi’s prophecies contain several disputes between God and the people of Israel. In them, God shows how the Israelites were unfaithful by doing things like offering bad sacrifices (1:8) and marrying women who worshipped idols (2:11). Still there were a few Israelites who repented. Malachi’s prophesy says the day of the Lord’s judgement would come. In that day the righteous will be happy, but the wicked will be burned up.

Outline:

1. Chapter 1:1 introduces the prophecy of Malachi.
2. Chapters 1:2-3:18 contain the disputes between God and the people of Israel.
3. Chapter 4 announces the coming day of the Lord’s judgement.

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction à Malachie

Ce livre contient les prophéties de Malachie. Malachie signifie « mon messager » en hébreu. Pour cette raison quelques experts croient que Malachie est un titre plutôt qu’un nom. Le prophète est appelé « messager » en 2.7. Les prophéties de ce livre étaient destinées au peuple d’Israël après leur retour de la captivité à Babylone, lorsqu’ ils avaient fini de reconstruire le temple.

Les prophéties de Malachie contiennent plusieurs disputes entre Dieu et le peuple d’Israël. Par exemple, Dieu montre que les Israelites étaient infidèles en faisant des choses comme offrir des bêtes chétives comme sacrifices (1.8) et épouser des femmes qui vénéraient des idoles (2.11). Mais il restait des Israelites qui se sont repentis. La prophétie de Malachie dit que le jour du jugement du Seigneur viendra. Dans ce jour-là les justes seront heureux mais les méchants seront brûlés.

Résumé de Malachie

1. Le chapitre 1.1 introduit la prophétie de Malachie.
2. Les chapitres 1.2 – 3.18 contiennent les disputes entre Dieu et le peuple d’Israël.
3. Le chapitre 3:19-24 annonce la venue du jour du jugement du Seigneur.

Translation: Swahili

Utangulizi kwa Malaki

Kitabu hiki kina unabii wa Malaki. Malaki inamaanisha "mjumbe wangu" kwa Kiebrania. Kwa sababu hii, wasomi wengine wanaamini kuwa Malaki ni cheo badala ya jina. Inatumika kumtaja nabii kwa njia hiyo katika 2:7. Unabii wa kitabu hiki ulikusudiwa watu wa Israeli baada ya kurudi kutoka utumwani Babeli na kumaliza kujenga tena hekalu.

Unabii wa Malaki una migogoro kadhaa kati ya Mungu na watu wa Israeli. Ndani yao, Mungu anaonyesha jinsi Waisraeli walivyokuwa wasio waaminifu kwa kufanya mambo kama kutoa dhabihu mbaya (1:8) na kuoa wanawake walioabudu sanamu (2:11). Bado kulikuwa na Waisraeli wachache waliotubu. Unabii wa Malaki unasema siku ya hukumu ya Bwana ingekuja. Siku hiyo wenye haki watafurahi, lakini waovu watateketezwa.

Muhtasari:

1. Sura ya 1: 1 inatambulisha unabii wa Malaki.
2. Sura 1: 2-3: 18 zina migogoro kati ya Mungu na watu wa Israeli.
3. Sura ya 4 inatangaza siku inayokuja ya hukumu ya Bwana.