Introduction to Leviticus

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

The book of Leviticus is made up of laws which God gave the Israelites through Moses. These laws concern the offering of sacrifices and regulating worship in the tabernacle. The word Leviticus means “regarding the Levites” who were the tribe in Israel chosen by God to be priests and to look after the temple. Traditionally, scholars believe that the book of Leviticus, as well as the other books in the Pentateuch (Genesis, Exodus, Numbers, and Deuteronomy), was written by the prophet Moses. This seems to be suggested by the text itself, because Leviticus starts by saying that God spoke these words to Moses (Leviticus 1:1). Others believe that this book may have been compiled from ancient documents in the 5-6th century B.C. in Babylon.

In the beginning of the book of Leviticus, we read about several kinds of sacrifices which God commanded that the priests should offer. Some of these sacrifices were made for people’s sins. Other sacrifices could be given voluntarily because of a person’s love for God. In every case, it was important for the sacrifice to be the best that a person could give, without any imperfection. This clearly showed God’s holiness. The last part of the book explains how Israelites and the priests could remain ritually pure or become ritually pure. The main theme of the book is that God is holy and that by following the laws in this book, the Israelites could live in God’s presence.

Outline:

1. Chapters 1 through 7 give commands on how to perform the various sacrifices.
2. Chapters 8 through 10 tell how Aaron and his sons were appointed as priests.
3. Chapters 11 through 16 give laws about pure and impure foods as well as diseases.
4. Chapters 17 through 27 describe many other commands concerning matters like eating, celebrations, moral behavior, and Sabbath years.

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction au Lévitique

Le livre du Lévitique est composé de lois que Dieu avait données aux Israélites par Moïse. Ces lois concernent la façon d’offrir les sacrifices et les règles du culte dans le tabernacle. Le mot Lévitique signifie « concernant les Lévites » qui étaient la tribu d’Israël choisie par Dieu pour être prêtres et pour s’occuper du temple. Traditionnellement les experts croient que le livre du Lévitique de même que les autres livres du Pentateuque (Genèse, Exode, Nombres et Deutéronome) a été écrit par le prophète Moïse. Ceci semble être suggéré par le texte lui-même puisque le Lévitique commence en disant que Dieu a dit ces paroles à Moïse (Lévitique 1 :1). D’autres croient que ce livre a été compilé à partir d’anciens documents du cinquième ou sixième siècle avant Jésus-Christ à Babylone.

Au début du Lévitique il est parlé de plusieurs sortes de sacrifices que Dieu avait ordonnés aux prêtres d’offrir. Certains de ces sacrifices étaient faits pour les péchés des gens. D’autres sacrifices pouvaient être offerts volontairement par amour d’une personne pour Dieu. Dans tous les cas il était important que le sacrifice soit ce qu’il y a de meilleur qu’une personne puisse donner, sans aucune imperfection. Ceci montrait clairement la sainteté de Dieu. La fin du livre explique comment les Israélites et les prêtres pouvaient rester rituellement purs ou devenir rituellement purs. Le thème principal du livre est que Dieu est saint et qu’en suivant les lois de ce livre, les Israélites pouvaient vivre dans la présence de Dieu.

Résumé

1. Les chapitres 1 à 7 donnent des instructions sur la façon d’exécuter les divers sacrifices.
2. Les chapitres 8 à 10 disent comment Aaron et ses fils avaient été désignés comme prêtres.
3. Les chapitres 11 à 16 donnent des règles sur les nourritures pures et impures ainsi que sur les maladies.
4. Les chapitres 17 à 27 décrivent de nombreuses autres instructions sur des questions comme l’alimentation, les fêtes, le comportement moral et les années sabbatiques.

Translation: Swahili

Utangulizi wa Kitabu cha Walawi

Kitabu cha Walawi ni mkusanyiko wa sheria walizopewa watu wa Israeli na Mungu kupitia Musa. Sheria hizi zinahusu mfumo wa utoaji wa dhabihu na sadaka. Pia sheria hizi zinatoa mfumo, kanuni, na taratibu za ibada ndani ya hema ya kukutania. Neno Walawi kama lilivyoandikwa katika lugha ya asili limebeba maana ya “yahusuyo Walawi”. Watu waliokuwa ndio kabila teule la Mungu lenye jukumu la kuendesha shughuli za kikuhani na kazi ya utunzaji wa hekalu. Kulingana na mapokeo, wanazuoni wa mambo yahusuyo Biblia huamini kwamba kitabu cha Walawi, pamoja na vitabu vingine vya Torati (Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Kumbukumbu la Torati), viliandikwa na nabii Musa. Ukweli huu unadokezwa pia na maandiko ya kitabu chenyewe, kwa sababu kitabu cha Walawi kinaanza kwa kusema kwamba “Mwenyezi Mungu alimwita Musa na kuongea naye katika hema la mkutano..”(Walawi 1:1). Wengine huamini kwamba yamkini kitabu hiki kiliandikwa kama mkusanyo wa nyaraka kadhaa za kale katika karne ya 5-6 K.K. (Kabla ya Kuzaliwa kwa Kristo), wakati wana wa Israeli walipokuwa uhamishoni (utumwani) Babeli.

Mwanzoni mwa kitabu cha Walawi, tunasoma kuhusiana na aina kadhaa za sadaka na dhabihu Mungu alizoamuru zitolewe na makuhani. Baadhi ya dhabihu hizi zilitolewa kama kafara kwa ajili ya malipizi ya dhambi za watu. Dhabihu zingine ziliweza kutolewa kutokana tu na upendo wa waliozitoa kwa Mungu wao. Katika hali zote hizo, lilikuwa jambo la muhimu sana kwa sadaka anayoitoa mtu iwe katika kiwango cha hali ya juu sana ya ubora, isiyo na kasoro yoyote au kilema. Ni ukweli ulio dhahiri kwamba kanuni hii ilidhihirisha utakatifu na ukamilifu wa Mungu. Katika sehemu ya mwisho ya kitabu hiki, inaelezwa jinsi watu wa Israeli pamoja na makuhani walivyoweza kusalia katika hali ya utakatifu au kujitakasa pale ambapo tatizo lilikuwa limetokea. Mada kuu ya kitabu hiki ni kwamba Mungu ni mtakatifu na kwa kuzifuata sheria zilizo ndani ya kitabu hiki, watu wa Israeli wangeweza kuishi ndani ya uwepo wa Mungu.

Muhtasari wa Yaliyomo:

1. Sura 1 hadi 7 inatoa maamrisho na namna ya kutoa dhabihu na sadaka mbalimbali.
2. Sura 8 hadi 10 inaelezea jinsi Haruni na wanawe walivyoteuliwa na kufanywa makuhani.
3. Sura 11 hadi 16 inaelezea sheria zihusuzo vyakula vilivyo safi na vilivyo najisi, pia magonjwa.
4. Sura 17 hadi 27 inafafanua maamrisho mengine yanayohusu sheria nyingine nyingi zihusuzo mambo kama ulaji, sherehe, mwenendo wa kimaadili, na miaka ya Sabato.