Introduction to Habakkuk

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

This book contains the prophecy of Habakkuk. The book of Habakkuk is different from many prophetic books because it does not contain a message directed to Israel or Judah. Instead, it contains two complaints and a prayer of Habakkuk. God also answers his complaints. Scholars think that Habakkuk lived during the same time as Jeremiah and during the reigns of King Josiah and King Jehoiakim. Neither the book of Habakkuk nor any other biblical book states when Habakkuk lived.

Habakkuk first complained to God that he saw violence and injustice and that God did not answer Habakkuk’s prayers for help. Habakkuk probably saw these things happening in the nation of Judah. God answered by saying that He was raising the Babylonians to destroy Judah. Then Habakkuk complained that God was using evil people to punish those who were less evil. God responded by saying that even the Babylonians would be judged and punished later. Finally, Habakkuk prays to God to act and show mercy. He praises God for the great things He has done in the past.

Outline:

1. Chapter 1:1-4 contains Habakkuk’s first complaint.
2. In chapter 1:5-11, we read God’s first response.
3. Chapter 1:12-2:1 tells about Habakkuk’s second complaint.
4. Chapter 2:2-20 contains God’s second response.
5. Chapter 3 reports Habakkuk’s prayer to God.

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction à Habakuk

Ce livre contient les prophéties d’Habakuk. Le livre d’Habakuk est différent de plusieurs autres livres prophétiques parce qu’il ne contient pas de message destiné à Israël ou à Juda. Plutôt, il contient deux plaintes et une prière d’Habakuk. Aussi, Dieu répond à ses plaintes. Les experts croient qu’Habakuk vivait à la même époque que Jérémie et pendant les règnes du roi Josias et du roi Joachim de Juda. Ni le livre d’Habakuk ni aucun autre livre biblique n’indique quand Habakuk a vécu.

Habakuk s’est plaint à Dieu d’abord que celui-ci voyait la violence et l’injustice mais n’exauçait pas les prières d’Habakuk pour l’aide. Il est probable qu’Habakuk voyait ces choses qui se passaient au royaume de Juda. Dieu a répondu qu’il était en train de soulever les Babyloniens pour détruire Juda. Ensuite, Habakuk s’est plaint que Dieu se servait de gens méchants pour punir des gens moins méchants. Dieu a répondu que même les Babyloniens seraient jugés et punis ultérieurement. Finalement, Habakuk prie que Dieu agisse et fasse preuve de miséricorde. Il loue Dieu pour les bonnes choses qu’il a faites au passé.

Résumé d’Habakuk

1. Le chapitre 1.1-4 contient la première plainte d’Habakuk.
2. Dans le chapitre 1.5-11, nous lisons la première réponse de Dieu.
3. Le chapitre 1.12 à 2.1 parle de la deuxième plainte d’Habakuk.
4. Le chapitre 2.2-20 contient la deuxième réponse de Dieu.
5. Le chapitre 3 rend compte de la prière d’Habakuk à Dieu.

Translation: Swahili

Utangulizi kwa Habakuki

Kitabu hiki kina unabii wa Habakuki. Kitabu cha Habakuki ni tofauti na vitabu vingi vya unabii kwa sababu hakina ujumbe ulioelekezwa kwa Israeli au Yuda. Badala yake, ina malalamiko mawili na sala ya Habakuki. Mungu pia hujibu malalamiko yake. Wasomi wanafikiri kwamba Habakuki aliishi wakati mmoja na Yeremia na wakati wa utawala wa Mfalme Yosia na Mfalme Yehoyakimu. Si kitabu cha Habakuki au kitabu kingine chochote cha kibiblia ambacho kimesema wakati ambao Habakuki aliishi.

Kwanza Habakuki alimlalamikia Mungu kwamba aliona vurugu na udhalimu lakini hakujibu maombi ya Habakuki ya kuomba msaada. Labda Habakuki aliona mambo haya yakitendeka katika taifa la Yuda. Mungu alijibu kwa kusema kwamba alikuwa akiwainua Wababeli wawaangamize Yuda. Kisha Habakuki alilalamika kwamba Mungu alikuwa akitumia watu waovu kuwaadhibu wale ambao walikuwa si waovu sana. Mungu alijibu kwa kusema kwamba hata Wababeli watahukumiwa na kuadhibiwa baadaye. Mwishowe, Habakuki anamwomba Mungu atende na aonyeshe rehema. Anamsifu Mungu kwa mambo makubwa aliyoyafanya huko nyuma.

Muhtasari:

1. Sura ya 1: 1-4 ina malalamiko ya kwanza ya Habakuki.
2. Katika sura ya 1: 5-11, tunasoma majibu ya kwanza ya Mungu.
3. Sura ya 1: 12-2: 1 inaelezea juu ya malalamiko ya pili ya Habakuki.
4. Sura ya 2: 2-20 ina majibu ya pili ya Mungu.
5. Sura ya 3 inaripoti maombi ya Habakuki kwa Mungu.