Introduction to Ezekiel

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

The book of Ezekiel is a book of prophecy about how Israel will be conquered and then restored. All that is known about the prophet Ezekiel comes from the book itself. His prophetic ministry lasted a total of 22 years, 7 before Jerusalem was conquered in 586 B.C. and 15 years afterwards. In response to his visions, Ezekiel was required to act out many things that would happen to Israel. One example is found in chapter 5 where the Lord told him to cut his beard and divide the hair into 3 parts (5:1) to show what would happen to Jerusalem.

The book of Ezekiel has three parts: the first part tells of God’s judgment of Israel, the second part of God’s judgement of the surrounding nations, and the third part how Israel will be restored. In all of these sections, an important theme is how these things will cause us to know God. More than 60 times Ezekiel wrote the phrase, “Then they will know that I am the Lord.” Whether God is judging or restoring his people, we can learn about him and what he desires from us.

Outline of Ezekiel:

1. Chapters 1 through 24 contains God’s judgements on Israel.
2. In chapters 25 to 32 God judges the surrounding nations.
3. In chapters 33 through 48 Ezekiel prophesies about how Israel will be restored.

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction au livre d’Ezéchiel

Le livre d’Ezéchiel est un livre de prophéties concernant la chute d’Israël et son rétablissement. Tout ce qui est connu sur le prophète Ezéchiel vient du livre lui-même. Son ministère prophétique a duré un total de 22 années, 7 avant la chute de Jérusalem en 586 av. J-C et 15 années ensuite. En réponse à ses visions, Dieu a exigé qu’Ezéchiel interprète plusieurs choses qui arriveraient à Israël. On trouve un exemple de cela dans le chapitre 5 dans lequel Dieu lui avait dit de raser sa barbe et d’en partager les cheveux en 3 parties (5.1) montrant ce qui arriverait à Jérusalem.

Le livre d’Ezéchiel est divisé en trois parties principales : le jugement d’Israël, le jugement des nations environnantes et le rétablissement d’Israël. Dans toutes ces parties un thème principal est comment les choses nous amèneront à connaître Dieu. Plus de 60 fois Ezéchiel a écrit la phrase suivante : « Alors ils connaîtront que je suis l’Eternel ». Soit que Dieu nous juge ou qu’il nous rétablisse, nous pouvons apprendre de lui et ce qu’il désire de nous.

Résumé du livre d’Ezéchiel

1. Les chapitres 1 à 24 contiennent les jugements de Dieu sur Israël.
2. Dans les chapitres 25 à 32 Dieu juge les nations environnantes.
3. Dans les chapitres 33 à 48 Ezéchiel prophétise au sujet du rétablissement d’Israël.

Translation: Swahili

Utangulizi wa Ezekieli

Kitabu cha Ezekieli ni kitabu cha unabii juu ya jinsi Israeli itakavyoshindwa na kisha kurejeshwa. Yote ambayo yanajulikana juu ya nabii Ezekieli yanatoka kwenye kitabu chenyewe. Huduma yake ya unabii ilidumu kwa jumla ya miaka 22, Miaka 7 kabla ya Yerusalemu kutekwa mnamo mwaka 586 K.K. na miaka 15 baadaye. Kwa kujibu maono yake, Ezekieli alihitajika kuigiza mambo mengi ambayo yangetokea kwa Israeli. Mfano mmoja unapatikana katika sura ya 5 ambapo Bwana alimwambia akate ndevu zake na agawanye nywele hizo sehemu tatu (5:1) kuonyesha kile kitakachotokea kwa Yerusalemu.

Kitabu cha Ezekieli kina sehemu tatu: sehemu ya kwanza inaelezea juu ya hukumu ya Mungu kwa Israeli, sehemu ya pili ya hukumu ya Mungu kwa mataifa yaliyowazunguka, na sehemu ya tatu jinsi Israeli itakavyorejeshwa. Katika sehemu hizi zote, mada muhimu ni jinsi mambo haya yatatusababisha kumjua Mungu. Zaidi ya mara 60 Ezekieli aliandika kifungu, "Ndipo watajua kwamba mimi ndimi BWANA." Ikiwa Mungu anahukumu au anawarudisha watu wake, tunaweza kujifunza juu yake na kile anachotaka kutoka kwetu.

Muhtasari:

1. Sura ya 1 hadi 24 ina hukumu za Mungu juu ya Israeli.
2. Katika sura ya 25 hadi 32 Mungu anahukumu mataifa yanayowazunguka.
3. Katika sura ya 33 hadi 48 Ezekieli anatabiri juu ya jinsi Israeli itakavyorejeshwa.