Introduction to Deuteronomy

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

The book of Deuteronomy is a repetition of the laws found in the rest of the books of the Pentateuch (the first five books of the Old Testament). In Hebrew, the book’s name means “Words”. It is generally believed that Moses wrote the book of Deuteronomy except for the very end which recounts his death. The book begins by saying that “these are the words Moses spoke to all Israel.” The idea that Moses is the author of Deuteronomy is also supported several times in the New Testament. One example is found in Acts 3:22-23 where Peter quotes Deuteronomy 18:15-18 and states that these were Moses’ words. Moses would have written Deuteronomy, as well as Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers about 1 300 or 1 400 years B.C.

Deuteronomy was written like a treaty between a king and another kingdom under his authority, as it was done in ancient times. It is an agreement between God and the people of Israel. God agreed to bless the people if they would follow his laws. If Israel was disobedient to God’s laws, they would be punished. This is a theme throughout the book, but chapters 27 and 28 especially emphasize it by listing specific blessings and curses which would result from Israel’s obedience or disobedience. The different tribes of Israel stood on two different mountains while they spoke these blessings and curses at each other in a loud voice to confirm the covenant.

Outline:

1. In chapters 1 through 3 Moses recounts what happened during Israel’s travels through the wilderness.
2. Chapters 4 through 26 explain the requirements of the covenant between God and his people.
3. Then in chapters 27 through 30 the Israelites speak the blessings and curses in a loud voice to show that the covenant was official.
4. Lastly, in chapters 31 through 34 Moses speaks some final words to Joshua and each tribe of Israel before his death.

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction au Deutéronome

Le livre du Deutéronome est une réitération des lois qu’on trouve dans les autres livres du Pentateuque (les cinq premiers livres de l’ancien testament). Le nom du livre signifie « paroles » en hébreu. L’opinion générale est que Moïse a écrit le livre de Deutéronome, sauf les versets finaux, c’est-à-dire le récit de sa mort. Le livre commence en disant « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël ». L’opinion que Moïse est l’auteur de Deutéronome est soutenue plusieurs fois dans le nouveau testament. Par exemple, dans Actes 3 :22-23 Pierre cite Deutéronome 18 :15-18 et affirme que ce sont les paroles de Moïse. Moïse aurait écrit le Deutéronome, et aussi la Genèse, l’Exode, le Lévitique et les Nombres, vers 1.300 – 1.400 ans av. j-c.

Le Deutéronome était écrit comme une alliance entre un roi et un autre royaume qui était sous son autorité, ce qu’on faisait dans les temps anciens. C’est une alliance entre Dieu et le peuple d’Israël. Dieu a convenu de bénir le peuple si le peuple suivrait ses lois. Si Israël désobéissait aux lois de Dieu, il serait puni. C’est un thème partout dans le livre, mais surtout dans les chapitres 27 et 28 où il y a des listes des bénédictions et des malédictions précises qui seraient les conséquences de l’obéissance ou de la désobéissance d’Israël, ce qui donne emphase à ce thème. Les différentes tribus se tenaient sur deux montagnes différentes pendant qu’elles prononçaient ces bénédictions et ces malédictions les unes envers les autres à haute voix pour confirmer l’alliance.

Résumé

1. Dans les chapitres 1 – 3 Moïse raconte ce qui s’est passé pendant les marches d’Israël au désert.
2. Les chapitres 4 – 26 expliquent les exigences de l’alliance entre Dieu et son peuple.
3. Puis, dans les chapitres 27 – 30 les Israélites prononcent à haute voix les bénédictions et les malédictions pour montrer que l’alliance était officielle.
4. Enfin, dans les chapitres 31 – 34 Moïse dit des paroles finales à Josué et à chaque tribu d’Israël avant sa mort.

Translation: Swahili

Utangulizi wa Kitabu cha Kumbukumbu la Torati

Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni marudio ya sheria zinazoelezwa kutolewa ndani ya vitabu vingine vya Torati (vitabu vitano vya kwanza katika Agano la Kale). Jina la Kiebrania la kitabu hiki lina jina lenye maana ya “Maneno”. Kwa jumla, inaaminika kwamba Musa ndiye aliyekiandika kitabu hiki isipokuwa kisehemu kifupi cha mwishoni kinachoelezea kifo chake. Kitabu hiki kinaanza kwa maneno yasemayo, “Haya ndiyo maneno Musa aliyowaambia Israeli.” Wazo kwamba Musa ndiye aliyekuwa mwandishi wa Kumbukumbu la Torati linathibitishwa mara kadhaa katika Agano Jipya. Mfano mmoja unakutikana katika Matendo 3:22-23 katika sehemu ambapo Petro ananukuu Kumbukumbu 18:15-18 na kutamka kwamba haya yalikuwa ni maneno ya Musa. Musa aweza kuwa alikiandika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, pamoja na vitabu vya Mwanzo, Kutoka, Walawi, na Hesabu kati ya miaka ya 1400 au 1300 K.K. (kabla ya Kuzaliwa kwa Kristo).

Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kiliandikwa mithili ya mkataba kati ya mfalme na ufalme mwingine ulio chini ya mamlaka yake, kama ilivyofanyika katika enzi za kale. Ni mkataba kati ya Mungu na watu wa Israeli. Mungu alikubali kuwabariki watu endapo kama wao wangefuata na kutii sheria zake. Endapo kama Israeli wangeasi amri za Mungu, basi wangeadhibiwa. Hii ndio mada kuu katika kila eneo la kitabu hiki, lakini hasa sura 27 na sura 28 inamsisitizo wa ukweli huu ikiorodhesha baraka maalumu na laana ambazo zingetokana na utii au uasi wa taifa la Israeli. Makabila tofauti ya Israeli yalisimama katika milima tofauti iliyosimama mkabala, na wakatamkiana baraka hizo na laana kama njia ya kulithibitisha agano kwamba waliliafiki.

Muhtasari wa Yaliyomo:

1. Katika sura 1 hadi 3 Musa anakumbusha yaliyotokea katika safari ya Israeli kuvuka jangwa.
2. Sura 4 hadi 26 zinaelezea masharti ya agano kati ya Mungu na watu wake.
3. Kisha katika sura 27 hadi 30 watu wa Israeli wanatamka baraka na laana kwa sauti kubwa kuonyesha kwamba tokea wakati huo agano lilikuwa limerasimishwa.
4. Mwishowe, katika sura 31 hadi 34 Musa anazungumza maneno ya kutamatisha kwa Joshua, na kwa kila kabila la Israeli kabla ya kifo chake.